Miljöpolicy

 

Motala Frakt G. Östlund AB har ambitionen att erbjuda och utveckla transporter samt lagerhållning, med hänsyn till den miljöpåverkan som uppstår i samband med dessa genom att:

Verksamheten arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan och för att förebygga föroreningar samt att en god resurshållning beaktas.

  • Vid upphandling/inköp av nya fordon säkerställa att motorerna följer den senaste Euroklassningen samt är miljövänligt konstruerade.
  • Vad gäller inköp av däck, reservdelar, maskiner, oljor samt tvättmedel ska miljögodkända produkter väljas under förutsättning att de motsvarar våra krav. I egenskap av kund ska vi kräva att de är återvinningsbara till så stor del som möjligt.
  • Transportsträckan planeras för att minimera bränsleförbrukning och minska frigörandet av partiklar, sträva efter ökad beläggning på fordonen utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv, samt att transportledningen aktivt arbetar för att personalen kör bränsleeffektivt.
  • Service ska utföras på auktoriserade verkstäder som arbetar enligt gällande lagar och förordningar vad gäller spilloljor, kemiska produkter samt handhar förbrukade batterier enligt återvinningskretsloppet.
  • Sker tvätt av fordon på tvättanläggningar, ska dessa erhålla den senaste teknologin i avseende att minimera vattenförbrukning, använda miljövänliga rengöringsmedel samt att hanteringen ska ske i slutna system för miljön.
  • Sortera vårt avfall och därmed se till att återvinningsgraden säkerställs och om möjligt förbättras, övrigt avfall ska vi ställa krav på att det omhändertas på ett miljöriktigt sätt.
  • När tvätt av fordon utförs ska det säkerställas att miljöfarliga kemikalier inte släpps ut i avloppssystemet. Kemikalier ska förvaras på säker plats för att undvika att spill till dagvatten och avlopp förhindras.
  • Samarbeta med andra företag som har infört ett miljöledningssystem eller motsvarande.


I tillämpbara delar följa den aktuella miljölagstiftningen, krav från kunder samt övriga föreskrifter som verksamheten berörs av.

Miljöpolicyn, miljöberättelsen samt miljöplanen finns tillgängliga för de anställda, kunder och allmänheten. Ovan nämnda ska följas upp, revideras och kontinuerligt uppdateras.

Öka kunskapen kring miljöfrågor hos de anställda samt i samarbete med de anställda, kunder och leverantörer arbeta för att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt.

Det är samtliga medarbetares gemensamma uppgift att förverkliga denna policy, i syfte att bevara vårt goda anseende som en seriös, pålitlig och serviceinriktad leverantör av transport- och logistiktjänster.Niclas Östlund
VD